Anbragte børn

Der kan være tale om en international børnebortførelse, hvis et barn, der er anbragt uden for hjemmet, bringes til udlandet af en eller begge forældremyndighedsindehavere. Dette gælder både i situationer, hvor der er tale om en anbringelse uden for hjemmet med samtykke eller uden samtykke.

Forældremyndighed

Hvis et barn er anbragt uden for hjemmet – med eller uden samtykke – mister forældremyndighedsindehaveren ikke forældremyndigheden. Kommunen har imidlertid et vidtgående ansvar over for barnet, og det er derfor kommunen, der træffer afgørelse om en række forhold, herunder barnets anbringelsessted, og om og i hvilket omfang barnet skal have samvær og kontakt med familien.

Kontakt politiet

Er der tale om en akut risiko for at barnet vil blive bortført til udlandet, skal kommunen kontakte politiet. Politiet har forskellige muligheder for at bistå kommunen, blandt andet med den nødvendige efterforskning.

Kontakt Koordinationsenheden for Børnebortførelser

Kommunen kan kontakte Koordinationsenheden for Børnebortførelser for vejledning (se linkboks på denne side).

Hvis et anbragt barn allerede er bragt til udlandet

Hvis et anbragt barn eller et barn, hvor en anbringelse var nært forestående, allerede er ulovligt bortført til eller tilbageholdt i udlandet, kan der være tale om en international børnebortførelse og en overtrædelse af straffeloven. I sager vedrørende børn anbragt uden for hjemmet suppleres straffeloven af lov om social service (serviceloven). I en sådan situation er det kommunen, som kan anmode om, at barnet tilbagegives til Danmark.

Konventionslande

Er et anbragt barn bortført til eller tilbageholdt i et konventionsland, kan kommunen søge om at få barnet tilbagegivet efter Haagerbørnebortførelseskonventionen eller Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Social- og Indenrigsministeriet er udpeget som centralmyndighed i Danmark. Centralmyndigheden modtager og formidler henvendelser fra kommunen, som ønsker et anbragt barn tilbagegivet til Danmark.

Se, hvilke lande Danmark for tiden samarbejder med efter Haagerbørnebortførelseskonventionen

Se, hvilke lande Danmark for tiden samarbejder med efter Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Hvis et anbragt barn er bortført til eller tilbageholdt i et land, som ikke har tiltrådt nogen af konventionerne, behandler Koordinationsenheden for Børnebortførelser sagen i samarbejde med Udenrigsministeriet.

Ansøgning

Konventionsland

Hvis et anbragt barn ønskes tilbagegivet fra et konventionsland, skal følgende sendes til Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K:

  • Ansøgningsskema
  • Barnets/børnenes fødsels- og dåbsattest i original eller bekræftet kopi. Fødselsregistreringsstedet kan normalt udstede en ny attest på både dansk og engelsk
  • Dokumentation for tvangsanbringelsen
  • Billede af barnet og den formodede bortfører

Dokumenterne skal være oversat til det officielle sprog i modtagerlandet, dvs. det land, barnet er bortført til.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes på engelsk. Ansøgninger til Norge, Sverige, Finland eller Island kan udfyldes på dansk. De fleste lande ønsker også ansøgningsskemaet på deres officielle sprog. Der er mulighed for at finde ansøgningsskemaerne for en del af landene på deres officielle sprog. På den måde er det kun det, der skrives på ansøgningsskemaet, der skal oversættes.

Hvis kommunen har spørgsmål til, hvordan skemaerne skal udfyldes, eller hvilken dokumentation der er nødvendig, kan Social- og Indenrigsministeriet kontaktes på 33 92 93 00.

Ikke-konventionsland

Hvis et anbragt barn ønskes tilbagegivet fra et land, som ikke har tiltrådt nogen at konventionerne, skal følgende sendes til Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K:

Hvis et anbragt barn er bragt til Danmark uden samtykke

Hvis et anbragt barn er bragt til Danmark uden samtykke, er det reglerne i det land, hvor barnet har bopæl, og ikke de danske regler, der afgør, om det er lovligt at rejse med barnet til Danmark.

En udenlandsk kommune, myndighed eller forsorg kan søge om at få et anbragt barn tilbagegivet efter Haagerbørnebortførelseskonventionen eller Haagerbørnebeskyttelseskonventionen, hvis Danmark har indgået et konventionssamarbejde med landet. Centralmyndigheden i det land, hvor barnet har bopæl kan ansøges om at få tilbagegivet et anbragt barn fra Danmark. Centralmyndigheden i det land sender så en anmodning om tilbagegivelse til Social- og Indenrigsministeriet. Centralmyndigheden vil samtidig vurdere, om der foreligger en børnebortførelse i forhold til landets regler.

Hvis barnet er bortført fra et land, Danmark ikke har noget konventionssamarbejde med, skal landets myndigheder kontaktes.